Friday, February 27, 2009

PERTAMA: PENGERTIAN DAN KEPENTINGAN TAHARAH

Taharah daripada segi bahasa bererti bersih dan suci daripada kekotoran atau najis hissi seperti kencing atau lainnya dan najis ma'nawi seperti perkara yang aib dan maksiat.
.
Dari segi syara', taharah ialah bersih daripada najis sama ada najis haqiqi, iaitu khabath (kekotoran) atau najis hukmi, iaitu hadath.
..
Khabath ialah sesuatu yang kotor menurut syara'. Manakala hadath pula ialah sesuatu sifat syara' yang ada pada anggota dan ia menghapuskan taharah.
.
Imam al-Nawawi mentakrifkan taharah sebagai mengangkat hadath atau menghilangkan najis atau yang serupa dengan kedua-duanya dari sudut bentuk atau maknanya. Penambahan akhir ke atas takrif yang dibuat oleh ulama Mazhab Hanafi adalah bertujuan supaya hukum-hukum berikut, iaitu tayammum, mandi sunat, membaharui wudu', basuhan kali kedua dan ketiga dalam hadath dan najis, menyapu telinga, berkumur dan lain-lain sunat taharah, taharah seorang mustahadah dan seorang yang tidak lawas kencing.
.
Takrif yang dibuat oleh ulama Mazhab Maliki dan Hanbali adalah sama dengan takrif ulama' Mazhab Hanafi di mana mereka mengatakan sebagai menghapuskan apa yang menghalang sembahyang, iaitu hadath atau najis dengan menggunakan air ataupun menghapuskan hukumnya dengan tanah.
.
Wahbah al-Zuhaili (1994) FIQH & Perundangan Islam - Jilid I. [Penterjemah: Syed Ahmad Syed Hussain et al.] Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
.