Friday, February 27, 2009

Jenis Taharah

Daripada takrif ini, jelas menunjukkan bahawa taharah terbahagi kepada dua jenis, iaitu taharah hadath (menyucikan hadath) dan taharah khabath (menyuci kekotoran).
.
Menyuci hadath adalah khusus pada badan, manakala menyuci kekotoran adalah merangkumi badan, pakaian dan tempat. Menyuci hadath terbahagi kepada tiga, iaitu hadath besar dengan cara mandi, menyuci hadath kecil dengan cara wudu’ dan suci gantian kepada kedua-duanya, apabila tidak dapat dilakukan kerana keuzuran, dan penyucian ketiga adalah melalui tayammum. Menyuci kekotoran (khabath) pula adalah dengan tiga cara, iaitu basuh, sapu dan merenjis.
.
Oleh itu, jelaslah bahawa taharah adalah merangkumi wudu’, mandi, menghilangkan najis, tayammum dan perkara yang berkaitan dengannya.
.
Wahbah al-Zuhaili (1994) FIQH & Perundangan Islam - Jilid I. [Penterjemah: Syed Ahmad Syed Hussain et al.] Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
.